حکایت همت شهردار جوان سراب برای توسعه سراب + تصاویر
حکایت همت شهردار جوان سراب برای توسعه سراب + تصاویر

همایش بزرگ درختکاری در دامنه بزقوش با همراهی اقشار مختلف مردم و حامیان طبیعت و با حضور شهردار جوان سراب ؛ ریاست اداره منابع طبیعی و اداره محیط زیست و دیگر مسئولین همایش بزرگ درختکاری در دامنه بزقوش با همراهی اقشار مختلف مردم و حامیان طبیعت و با حضور شهردار جوان سراب ؛ ریاست اداره […]

همایش بزرگ درختکاری در دامنه بزقوش با همراهی اقشار مختلف مردم و حامیان طبیعت و با حضور شهردار جوان سراب ؛ ریاست اداره منابع طبیعی و اداره محیط زیست و دیگر مسئولین

همایش بزرگ درختکاری در دامنه بزقوش با همراهی اقشار مختلف مردم و حامیان طبیعت و با حضور شهردار جوان سراب ؛ ریاست اداره منابع طبیعی و اداره محیط زیست و دیگر مسئولین

وقتی می گویند کمر همت بست و دست به کار شد، حکایت شهردار جوان سراب است که دست به کار جمع آوری زباله هاشد!
مسئولین باید از خود شروع کنند و الگو باشند.