با دستور یعقوب هوشیار شهردار، ۱۵ نفر از راهبران قطار شهری تبریز در دوره آموزشی آشنایی با قطارهای AC و DC حاضر شدند. به گزارش قلم پرس، در راستای ارتقای دانش فنی و توانمندی تخصصی پرسنل بهره برداری قطار شهری، ۱۵ نفر از راهبران قطار شهری تبریز در دوره آموزشی آشنایی با قطارهای AC و […]با دستور یعقوب هوشیار شهردار، ۱۵ نفر از راهبران قطار شهری تبریز در دوره آموزشی آشنایی با قطارهای AC و DC حاضر شدند.

به گزارش قلم پرس، در راستای ارتقای دانش فنی و توانمندی تخصصی پرسنل بهره برداری قطار شهری، ۱۵ نفر از راهبران قطار شهری تبریز در دوره آموزشی آشنایی با قطارهای AC و DC حاضر شدند.