حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور، گفت: ‏امام خمینی(ره) حجت دینداری و سیاست ورزی نسل ما بود. به گزارش قلم پرس،  حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور،در صفحه توییتر خود نوشت: ‏امام خمینی(ره) حجت دینداری و سیاست ورزی نسل ما بود. ‏مقام معظم رهبری خلف صالح آن ابرمرد الهی است. ‏نسلهای آینده این اسوه تقوا و تدبیر را خواهند ستود.  

حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور، گفت: ‏امام خمینی(ره) حجت دینداری و سیاست ورزی نسل ما بود.

به گزارش قلم پرس،  حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور،در صفحه توییتر خود نوشت: ‏امام خمینی(ره) حجت دینداری و سیاست ورزی نسل ما بود.
‏مقام معظم رهبری خلف صالح آن ابرمرد الهی است.
‏نسلهای آینده این اسوه تقوا و تدبیر را خواهند ستود.