حال رو روز بانوی ورزشکاری که زیر بار اتهام رسوایی اخلاقی رنج می‌کشد!
حال رو روز بانوی ورزشکاری که زیر بار اتهام رسوایی اخلاقی رنج می‌کشد!

«ریحانه درفشی» داور بین‌المللی کاراته که در رابطه با فساد اخلاقی اعضای شورای شهر بابل مورد اتهام واهی قرار گرفته، از حال‌ و‌ هوای این روزهای خود می‌گوید.

«ریحانه درفشی» داور بین‌المللی کاراته که در رابطه با فساد اخلاقی اعضای شورای شهر بابل مورد اتهام واهی قرار گرفته، از حال‌ و‌ هوای این روزهای خود می‌گوید.