جزئیات فوت کودک ۱۵ ماهه هریسی
جزئیات فوت کودک ۱۵ ماهه هریسی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص خبر فوت کودک خردسال هریسی توضیحاتی داد. به گزارش قلم پرس به نقل از رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس، اورژانس ١١۵ پایگاه کلوانق ساعت ٢٢:٣٨ تاریخ ٩۶/١٢/٩ تصمیم به انتقال بیمار ١۵ ماهه کاندید پیوند قلب بدلیل کاردیو میوپاتى به بیمارستان کودکان تبریز را داشته […]

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص خبر فوت کودک خردسال هریسی توضیحاتی داد.

به گزارش قلم پرس به نقل از رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس، اورژانس ١١۵ پایگاه کلوانق ساعت ٢٢:٣٨ تاریخ ٩۶/١٢/٩ تصمیم به انتقال بیمار ١۵ ماهه کاندید پیوند قلب بدلیل کاردیو میوپاتى به بیمارستان کودکان تبریز را داشته که خانواده بیمار اصرار می کنند ۵ نفر همراه بیمار سوار آمبولانس شوند.

براساس این گزارش، با تاکید همکاران اورژانس و درمانگاه بخشایش مبنى بر غیرقانونى بودن همراه بیش از یک نفر، خانواده بیمار ضمن فحاشى و هتاکى همکاران درمانگاه و اورژانس، از انتقال بیمار به تبریز ممانعت کرده و خودشان تصمیم به حمل بیمار می کنند، که صورت جلسه ممانعت خانواده براى حمل بیمار در شبکه هریس موجود است.