جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی پنجشنبه ۱۱مرداد تبریز
جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی پنجشنبه ۱۱مرداد تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز پنجشنبه ۱۱ مرداد را منتشر کرد.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز پنجشنبه ۱۱ مرداد را منتشر کرد.