جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی سه شنبه ۹ مرداد در تبریز
جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی سه شنبه ۹ مرداد در تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز سه شنبه ۹ مرداد را منتشر کرد.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز سه شنبه ۹ مرداد را منتشر کرد.