جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی روز پنج شنبه ۴ مرداد در تبریز
جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی روز پنج شنبه ۴ مرداد در تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز پنج شنبه ۴ مرداد را منتشر کرد.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز پنج شنبه ۴ مرداد را منتشر کرد.