جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی دوشنبه ۸ مرداد در تبریز
جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی دوشنبه ۸ مرداد در تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز دوشنبه ۸ مرداد را منتشر کرد.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز دوشنبه ۸ مرداد را منتشر کرد.