جدول خاموشی های احتمالی برق تبریز در ۳۱ تیرماه
جدول خاموشی های احتمالی برق تبریز در ۳۱ تیرماه

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز یکشنبه ۳۱ تیر را منتشر گردید.  

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز یکشنبه ۳۱ تیر را منتشر گردید.