تبریز شهر اولین‌ها است. این شهر یکی از مهم‌ترین شهرهای ایران به شمار می‌رود. تبریز گذشته‌ی غنی و پرفرازونشیبی دارد،

این خبر را به اشتراک بگذارید :