سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز بر توجه ویژه مدیریت شهری تبریز به تلاشگران حوزه تنظیف و افزایش امنیت شغلی آنان تاکید کرد. به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی در دیدار با عضو شورای شهر تبریز، مدیران سازمان مدیریت پسماند و تعدادی از رانندگان فعال در حوزه جمع‌آوری پسماند بر توجه ویژه […]سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز بر توجه ویژه مدیریت شهری تبریز به تلاشگران حوزه تنظیف و افزایش امنیت شغلی آنان تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی در دیدار با عضو شورای شهر تبریز، مدیران سازمان مدیریت پسماند و تعدادی از رانندگان فعال در حوزه جمع‌آوری پسماند بر توجه ویژه مدیریت شهری تبریز به تامین امنیت شغلی تلاشگران حوزه جمع‌آوری پسماند از جمله رانندگان این حوزه تاکید کرد.