‌اداره حمل ونقل و ترافیک شهردرای منطقه ۸ تبریز، اقدام به نصب و تعویض تجهیزات ترافیکی در سطح هسته مرکزی شهر کرد. به گزارش قلم پرس، این اقدام با توجه به حساسیت‌های ترافیکی و به جهت جلوگیری از خطرات احتمالی در حین رانندگی در سطح حوزه، با حضور کارشناسان ترافیک و توسط اداره ترافیک منطقه ۸ […]‌اداره حمل ونقل و ترافیک شهردرای منطقه ۸ تبریز، اقدام به نصب و تعویض تجهیزات ترافیکی در سطح هسته مرکزی شهر کرد.

به گزارش قلم پرس، این اقدام با توجه به حساسیت‌های ترافیکی و به جهت جلوگیری از خطرات احتمالی در حین رانندگی در سطح حوزه، با حضور کارشناسان ترافیک و توسط اداره ترافیک منطقه ۸ اجرایی شد.