‌طی برنامه ای، اداره حمل ونقل وترافیک منطقه ۸ اقدام به نصب و تعویض تجهیزات ترافیکی در سطح هسته مرکزی شهر نمود. به گزارش قلم پرس، این اقدام با توجه به حساسیت های ترافیکی و به جهت جلوگیری از خطرات احتمالی در حین رانندگی در سطح حوزه، با حضور کارشناسان ترافیک انجام گرفته  و توسط […]‌طی برنامه ای، اداره حمل ونقل وترافیک منطقه ۸ اقدام به نصب و تعویض تجهیزات ترافیکی در سطح هسته مرکزی شهر نمود.

به گزارش قلم پرس، این اقدام با توجه به حساسیت های ترافیکی و به جهت جلوگیری از خطرات احتمالی در حین رانندگی در سطح حوزه، با حضور کارشناسان ترافیک انجام گرفته  و توسط اداره ترافیک منطقه ۸ اجرایی شد.