اجرای طرح خدمات محله‌ای تا رفع مشکلات عمومی شهری، در دستور کار معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه ۹ قرار دارد. به گزارش قلم پرس، در راستای خدمات رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان سطح این منطقه، اجرای طرح خدمات محله‌ای در کوی و برزن‌های شهرک خاوران در تداوم است.اجرای طرح خدمات محله‌ای تا رفع مشکلات عمومی شهری، در دستور کار معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه ۹ قرار دارد.

به گزارش قلم پرس، در راستای خدمات رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان سطح این منطقه، اجرای طرح خدمات محله‌ای در کوی و برزن‌های شهرک خاوران در تداوم است.