تبیین مصوبات شورای شهر تبریز توسط سخنگو/ انتخاب اعضای کمیسیون فرهنگی
تبیین مصوبات شورای شهر تبریز توسط سخنگو/ انتخاب اعضای کمیسیون فرهنگی

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز، مصوبات امروز جلسه شورا را تبیین کرد. کریم صادقزاده تبریزی در حاشیه جلسه امروز شورای اسلامی کلانشهر تبریز در گفتگو با قلم پرس گفت: در این جلسه ریاست شورای اسلامی کلانشهر تبریز لزوم وحدت وصفا وصمیمت ویکپارچگی اعضای شورای شهر در خدمت به مردم وپیگیری مطالبات مردمی را یاد اور […]

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز، مصوبات امروز جلسه شورا را تبیین کرد.

کریم صادقزاده تبریزی در حاشیه جلسه امروز شورای اسلامی کلانشهر تبریز در گفتگو با قلم پرس گفت: در این جلسه ریاست شورای اسلامی کلانشهر تبریز لزوم وحدت وصفا وصمیمت ویکپارچگی اعضای شورای شهر در خدمت به مردم وپیگیری مطالبات مردمی را یاد اور شد.

وی در مورد دستورات جلسه امروز شورای اسلامی کلانشهر تبریز ادامه داد: اولین دستور جلسه تعیین اعضای کمسیون فرهنگی وامور اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز بود که پس از رای گیری سعید نیکوخصلت، شهرام دبیری، محرم محمدزاده، محمد باقر بهشتی وفرج قلیزاده به عنوان اعضای کمسیون فرهنگی واجتماعی شورای شهر انتخاب شدند.

صادقزاده با بیان این مطلب که دومین طرح پیشنهادی کمسیون خدمات شهری در خصوص (تعیین تکلیف مبلغ تعدیل پیمان مربوط به پیمانکاران تنظیف وجمع اوری زباله شهرداری تبریز مورد بررسی اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت ادامه داد: پرداخت تعدیل فقط برای ۷۰%قرارداد وبرای پرداخت به کارگران اعمال شده است وکمسیون خدمات شهر درصدد است تا نسبت به تعدیل کل قرارداد اعمال شود.

وی در همین راستا اظهار کرد: در نهایت پس از بحث وبررسی اعضای شورای اسلامی شهر مطرح پیشنهادی کمسیون خدمات شهری برای بررسی واقدام به شهرداری ارجاع شد.

سخنگوی شورای شهر تبریز همچنین در ارتباط با سومین دستور جلسه (طرح پیشنهادی کمسیون خدمات شهری) در خصوص ایجاد وتوسعه فضای سبز وامکانات رفاهی در محدوده پایگاه ششم رزمی هوانیرو تبریز تصریح کرد: با توجه به اینکه جمعیت زیادی در مجموعه مسکونی پایگاه شکاری هوانیرو ساکن هستند اجرای این مصوبه باعث تامین بخشی از نیازهای ضروری شهروندان و کاهش سفرهای درون شهری می شود.

صادقزاده گفت: در راستای توسعه پایدار وافزایش سرانه فضای سبز شهر تبریز وکاهش آلودگی هوا وسفرهای درون شهری در جهت نیل به شهری پاک و روان به شهرداری تبریز اجازه داده می شود با انعقاد توافق نامه با مراکز اداری،آموزشی ، نظامی ومجتمع های مسکونی نسبت به کاشت نهال و ایجاد فضای سبز و نصب ونگهداری توسط مراکز از محل اعتبارات تخصیصی ومصوب با ردیف های اعتباری لازم در بودجه سال ۹۸ در تداوم این موضوع اقدام نماید.