سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تبریز در نظر دارد دو واحد جایگاه CNG (جایگاه وادی رحمت و جایگاه ولی امر) متعلق به سازمان را جهت بهره برداری و نگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجاز مورد تائید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی که در آخرین لیست شرکت پخش درج شده باشد) به […]

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تبریز در نظر دارد دو واحد جایگاه CNG (جایگاه وادی رحمت و جایگاه ولی امر) متعلق به سازمان را جهت بهره برداری و نگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجاز مورد تائید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی که در آخرین لیست شرکت پخش درج شده باشد) به مدت سه سال شمسی از طریق برگزاری مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی www.setadiran.ir با شرایط ذیل بصورت الکترونیکی به اجاره واگذار نماید.

۱- محل جایگاههای CNG  مورد اجاره به همراه مبنای پایه مزایده بشرح ذیل می باشد:

۱-۱- جایگاه CNG ولی امر واقع در اتوبان پاسداران مبلغ پایه ماهانه ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و سالانه ۹/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۱-۲- اشتراک جایگاه ولی امر بشماره ۸۰۱۵۹۰۹۶۸۹ بوده و دارای ۸ نازل و ۴ دسپینسر فعال می باشد.
۲-۱- جایگاه CNG وادی رحمت واقع در اتوبان شهید کسائی مبلغ پایه ماهانه ۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و سالانه ۹/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۱-۳- اشتراک جایگاه وادی رحمت بشماره ۸۰۱۵۹۰۵۰۱۰  بوده  و دارای ۸ نازل و ۴ دسپینسر فعال می باشد.

۲- مدت قرارداد از تاریخ تحویل محل سه سال شمسی خواهد بود.

۳- افزایش اجاره بها برای سالهای دوم و سوم در اول هر سال براساس اعلام شاخص بهای بانک مرکزی و یا با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود که مستاجر موظف است بصورت چک های جداگانه به اول هر ماه (هرکدام معادل افزایش اجاره بهای یک ماهه) بابت سالهای دوم و سوم تحویل موجر نماید.

۴- مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه از حیث عدد و حروف مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت ب تسلیم سازمان گردد.

۵- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تبریز می باشد.

۶- سپرده شرکت در مزایده برای جایگاه CNG ولی امر  مبلغ ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (بحروف یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال)  و برای جایگاه  CNG وادی رحمت مبلغ ۱/۴۵۸/۰۰۰/۰۰۰ریال (بحروف یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و هشت میلیون ریال)   که بصورت نقدی، چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده ۷۰۰۸۲۸۶۲۶۱۳۸ سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۳۰۳۴۴۲ و شبا ۴۶۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۸۲۸۶۲۶۱۳۸IR  واریز و فیش یا ضمانتنامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد.

۷- میزان تضمین حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات برای هر جایگاه مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (بحروف نه میلیارد ریال) با اعتبار ۳۶ ماه و قابل تمدید بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی خواهد بود که سپرده فوق پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد و ارائه مفاصا حسابهای مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد.

۸- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده برابر مقررات و شرایط مزایده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و تسلیم ضمانتنامه نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود.

۹- کمیسیون مزایده در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است.

۱۰- مهلت قبول ارائه پیشنهادات :

مهلت دریافت اسناد : از روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ساعت ۱۲  مهلت بارگزاری : از مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ساعت ۱۹

زمان بازگشائی: روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ساعت ۱۴         

تبصره : کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده و فرم شرایط مزایده و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح و بررسی می نماید و در صورت احراز شرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان را که حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و بررسی مینماید و  در صورت احراز شرایط و توانایی لازم پاکت ب ایشان را که حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف ۷ روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام می نماید در صورت نیاز این مدت با نظر سازمان به مدت ۱۰ روز دیگر قابل تمدید است.

۱۱- پس از انتخاب برنده مزایده و اخذ تائیدیه از شرکت پخش فرآورده های نفتی، نتیجه مزایده به برنده مزایده ابلاغ خواهد شد و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت ۷ روز کاری نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او به نفع سازمان ضبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در رتبه دوم قرار دارد رجوع و او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۷ روز کاری نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او ضبط میشود.

۱۲- کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی مزایده در طول مدت قرارداد به عهده برنده مزایده میباشد.

۱۳- سایر شرایط، در اسناد مزایده مندرج است و شرکت کنندگان بایستی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نموده و استخراج نمایند.

۱۴- کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشائی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس سایت www.setadiran.ir انجام خواهد شدو الزام است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

۱۵- متقاضیان می توانند پس از بازدید از محل و رویت موقعیت جایگاهها جهت دریافت اطلاعات بیشتر و اسناد مزایده به آدرس تبریز، خیابان آزادی، خیابان ملت، سازمان تاکسیرانی واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

شماره تلفن مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : ۴۱۹۳۴- ۰۲۱ می باشد. ضمنا اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل  مزایده گر موجود است.

                                                                         عبدالرحیم قاصدی

                                                                                   سرپرست سازمان تاکسیرانی تبریز