برگزاری همایش بزرگداشت حکیم نظامی‌گنجه‌ای در دانشگاه تبریزبرگزاری همایش بزرگداشت حکیم نظامی‌گنجه‌ای در دانشگاه تبریز