همانند دوشنبه‌های هر هفته در سال جدید، ملاقات عمومی شهردار منطقه ۹ تبریز با شهروندان برگزار شد. به گزارش قلم پرس، این هفته نیز جلسه ملاقات مردمی محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ با شهروندان تبریزی، در محل دفتر شهردار برگزار شد.همانند دوشنبه‌های هر هفته در سال جدید، ملاقات عمومی شهردار منطقه ۹ تبریز با شهروندان برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، این هفته نیز جلسه ملاقات مردمی محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ با شهروندان تبریزی، در محل دفتر شهردار برگزار شد.