کمیته فنی شهرداری تبریز طرح اتصال خیابان ۲۴ متری علی بقال به میدان اتحاد و تسری فهرست بهای مقاوم‌سازی پل های شهری را  مورد بررسی قرار داد. به گزارش قلم پرس، کمیته فنی، عمرانی شهرداری تبریز با حضور اعضای کمیته، شهردار منطقه ۱۰ و معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ با محوریت بررسی طرح اتصال […]کمیته فنی شهرداری تبریز طرح اتصال خیابان ۲۴ متری علی بقال به میدان اتحاد و تسری فهرست بهای مقاوم‌سازی پل های شهری را  مورد بررسی قرار داد.

به گزارش قلم پرس، کمیته فنی، عمرانی شهرداری تبریز با حضور اعضای کمیته، شهردار منطقه ۱۰ و معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ با محوریت بررسی طرح اتصال خیابان ۲۴ متری علی بقال به میدان اتحاد و بررسی پیشنهاد هیئت عالی کارشناسی در خصوص تسری فهرست بهای تعمیر و نگهداری و مقاوم سازی پل های شهری شهرداری تهران به شهرداری تبریز در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز برگزار شد.