برخورد کامیون با اتوبوس ۱۳مصدوم سرپایی برجای گذاشت
برخورد کامیون با اتوبوس ۱۳مصدوم سرپایی برجای گذاشت

برخورد کامیون با اتوبوس ۱۳مصدوم سرپایی برجای گذاشت. به گزارش قلم پرس، برخورد کامیون با اتوبوس عصرامروزدرمیدان راه آهن تبریز ۱۳مصدوم سرپایی بر جای گذاشت.

برخورد کامیون با اتوبوس ۱۳مصدوم سرپایی برجای گذاشت.

به گزارش قلم پرس، برخورد کامیون با اتوبوس عصرامروزدرمیدان راه آهن تبریز ۱۳مصدوم سرپایی بر جای گذاشت.

حادثه -03-15_21-13-17