برای اولین بار در کشور / ضیافی با غذاهایی که خواص دارویی دارند
برای اولین بار در کشور / ضیافی با غذاهایی که خواص دارویی دارند

برای اولین بار در کشور، با حضور جمعی دانشمندان تراز اول حوزه تغذیه و کشاورزی، پدرعلم تغذیه و جمعی از مسئولین و چهره های شاخص استانی ضیافت “از مزرعه تا میز غذا” با محوریت تکمیل چرخه زنجیره تولید ماهی فراسودمند با خواص دارویی و فیزیولوژیکی در تبریز و آذربایجان شرقی در رستوران و سالن اجتماعات […]

برای اولین بار در کشور، با حضور جمعی دانشمندان تراز اول حوزه تغذیه و کشاورزی، پدرعلم تغذیه و جمعی از مسئولین و چهره های شاخص استانی ضیافت “از مزرعه تا میز غذا” با محوریت تکمیل چرخه زنجیره تولید ماهی فراسودمند با خواص دارویی و فیزیولوژیکی در تبریز و آذربایجان شرقی در رستوران و سالن اجتماعات جام جم برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، برای اولین بار در کشور، با حضور جمعی دانشمندان تراز اول حوزه تغذیه و کشاورزی، پدرعلم تغذیه و جمعی از مسئولین و چهره های شاخص استانی ضیافت “از مزرعه تا میز غذا” با محوریت تکمیل چرخه زنجیره تولید ماهی فراسودمند با خواص دارویی و فیزیولوژیکی در تبریز و آذربایجان شرقی در رستوران و سالن اجتماعات جام جم برگزار شد.

محمدرضا مالکی مقدم در ضیافت از مزرعه تا میز غذا بابیان اینکه غذاهای سودمند همان غذاهایی هستند که علاوه بر خاصیت‌های معمولی دارای خواص دارویی و فیزیولوژیکی خاصی هستند، اظهار داشت: با توجه به این مسئله بر اساس مطالعات ۱۱ ساله تلاش کردیم با همکاری کارخانه آذردان یکی از کارخانه‌های پیشرفته کشور نوعی خوراک برای تغذیه ماهیان فرموله شده و به‌صورت کاملاً مکانیزه تولید کنیم.

وی افزود: در این مطالعات و تولیدات تلاش شد تا گوشت ماهی تولیدشده علاوه بر خواص متعارف دارای خواص عمل‌گرا یا فراسودمند باشد.

وی اضافه کرد: در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮوش این‌گونه ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻻﺷﻪ آن دارای ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ از اﺳﯿﺪ چرب‌های اﻣﮕﺎ ۳ ﺑﻪ اﻣﮕﺎ ۶ ﮐﻪ تضمین‌کننده ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺴﻢ و روان، است، ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
وی ادامه داد: ﻋﻼوه ﺑﺮ آن این ماهی‌ها دارای ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ هستند ﮐﻪ به‌عنوان تقویت‌کننده ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺿﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻋﻤﻞ می‌کنند.

مالکی مقدم بیان کرد: مهم‌تر از آن ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ کوﻧﮋوﮔﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن و ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺖ دارد.

وی خاطرنشان کرد: : ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ تولیدشده از ﮔﻮﻧﻪ قزل‌آلای رنگین‌کمان ﻧﮋاد آﮐﻮاﻟﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻣﺤﺼﻮل بیش از ۱۱ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ بوده ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪ تغذیه‌ای اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﺳﺎل۱۳۸۵ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ برداشته‌شده اﺳﺖ.

دکترای تغذیه دام و طیور و آبزیان افزود: پس از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاوان در ﺳﺎل۱۳۹۵ امکان‌سنجی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش و ﺗﮑﺜﯿﺮ آﺑﺰﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ و به‌صورت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

وی اضافه کرد: درنهایت ﺳﺎل ۹۶ ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ این‌گونه ﻣﺎﻫﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎری آن در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﭘﺮورش ﻣﺎهی داﻧﺶﮔﺎه ﻣﺮاﻏﻪ اﻧﺠﺎم شد.

مالکی مقدم ادامه داد: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ گروه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دانش‌آموختگان و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ارومیه و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ است.

وی گفت: اﯾﻦ گروه ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ، زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺘﺤﺪی از آزمایشگاه‌های ﻣﺪرن ﺗﺨﺼﺼﯽ و  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ منحصربه‌فرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن و ﻣﺰارع ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ و سالن‌های ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ و تخم‌گذار باهدف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و فراورده‌های ﺧﺎم داﻣﯽ ﭘﺎک و ﻓﺮاﺳﻮدمند ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎک و ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ را از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا  ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ اولین‌ها ﺷﻬﺮ تبرﯾﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.

دکترای تغذیه دام و طیور تاکید کرد: امیدواریم در سال ۲۰۱۸ بتوانیم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را به‌عنوان منحصربه‌فردﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻏﺬای ﺳﻔﺮا و روﺳﺎی جمهوری کشورهای اسلامی معرفی کنیم.

 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز در این نشست بر اهمیت غذا در موضوع توریسم تاکید کرد و گفت: تبریز از طرف یک سازمان بین‌المللی رسمی به‌نام سازمان همکاری‌های اسلامی به‌عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ انتخاب شده است.

مرتضی آبدار گفت: یکی از محورهای گردشگری  توریسم غذایی بوده و خوشبختانه همه بر این اعتقاددارند در داخل کشو تبریز و آذربایجان شرقی از کیفیت غذایی خوبی برخوردار است.

وی افزود: در بحث تبریز ۲۰۱۸ در راستای توریسم غذا ۲ موضوع پیش رو داریم که موضوع غذای حلال و کیفیت‌های غذا است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ادامه داد: امروز شاهد هستیم که در راستای بحث کیفیت غذا، گروهی علمی در مورد تولید دو محصول ماهی و مرد فراسودمند یا محصول سبز به نتیجه رسیده‌اند که امیدواریم بتوانیم به‌خوبی این غذاها را معرفی کنیم.

 

وی اضافه کرد: حرکت و تلاش محققان برای تولید محصولات سبز یا همان فراسودمند که برای اولین بار در کشور تولید می‌شود قابل قدردانی است.
آبدار بیان کرد: با توجه به این مسئله امیدواریم بتوانیم در معرفی غذای حلال و باکیفیت موفق باشیم.

وی خاطرنشان کرد:  بالغ‌بر ۲۲ نوع غذای سنتی در آذربایجان معرفی‌شده که همه این غذاها در سایت تبریز ۲۰۱۸ نیز ارائه‌شده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در پایان گفت: مسافران، تبریز را با رضایت کامل از غذاهایش ترک می‌کنند و به‌پاس همین استقبال باید سعی کنیم با بهره‌گیری از گروه‌های علمی در پی ارتقا این داشته مهم گردشگری باشیم.

 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی نیز در ضیافت از مزرعه تا میز غذا که با حضور اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه تغذیه برگزار شد بابیان اینکه در عصر حاضر وجود جامعه سالم درگرو تغذیه مناسب و سالم محقق می‌شود، اظهار داشت: در این راستا وجود محصولات به‌صورت بالقوه دارای خواص مفید و کمک‌کننده و به عبارتی محصولات غذایی فراسودمند نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.
علیرضا آقابالایی افزود: امروز خوشحالیم که محققان استان پس از سال‌ها تلاش به تولید محصولات فراسودمند در خصوص ماهی و مرغ به نتایج خوبی دست‌یافته و توانسته‌اند محصولات فراسودمند تولید کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد جامعه‌ای سالم باید مردم را بیشتر با محصولات فراسودمند آشنا کنیم.

وی تأکید کرد: ما نیز برای توسعه این موضوع تلاش و کمک خواهیم کرد.