بازدید مدیرکل اجتماعی استاندار از وضعیت بیمارستان شهدا تبریز + گزارش تصویری
بازدید مدیرکل اجتماعی استاندار از وضعیت بیمارستان شهدا تبریز + گزارش تصویری

مدیرکل اجتماعی استاندار اذربایجان شرقی طی بازدیدی وضعیت بیمارستان شهدا تبریز را بررسی و در خصوص میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات ارایه شده به صورت چهره به چهره با مراجعان گفت و گو کرد.

مدیرکل اجتماعی استاندار اذربایجان شرقی طی بازدیدی وضعیت بیمارستان شهدا تبریز را بررسی و در خصوص میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات ارایه شده به صورت چهره به چهره با مراجعان گفت و گو کرد.