خبرگزاری میزان – محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز شرکت گاز و لوله در شهرک صنعتی کاوه که با همت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران تولید در آن ادامه پیدا کرده است را مورد بازدید قرار داد و از نزدیک در جریان مسائل این واحد تولیدی قرار گرفت. رئیس کل […]

خبرگزاری میزان – محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز شرکت گاز و لوله در شهرک صنعتی کاوه که با همت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران تولید در آن ادامه پیدا کرده است را مورد بازدید قرار داد و از نزدیک در جریان مسائل این واحد تولیدی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور در بخش های مختلف این واحد تولیدی، اعم از خط تولید و آزمایشگاه، در جلسه ای با مدیران این کارخانه به منظور بررسی مسائل این واحد تولیدی حضور یافت.

خبر در حال تکمیل است….