بازدید از مناطق محروم شهرستان کلیبر
بازدید از مناطق محروم شهرستان کلیبر

بازدید یک روزه خبرنگاران از مناطق محروم شهرستان کلیبر با هدف تبیین اقدامات کمیته امداد و ترسیم عمق_فقر.

بازدید یک روزه خبرنگاران از مناطق محروم شهرستان کلیبر با هدف تبیین اقدامات کمیته امداد و ترسیم عمق_فقر.