اولین موزه روستایی آذربایجان شرقی از نگاه دوربین قلم پرس
اولین موزه روستایی آذربایجان شرقی از نگاه دوربین قلم پرس

اولین موزه روستایی در آذربایجان شرقی در یک از روستاهای بخش خواجه آغاز به کار کرد. به گزارش قلم پرس، اولین موزه روستایی در آذربایجانشرقی در  روستا بشیر از بخش خواجه آغاز به کار کرد، این روستا یکی ازنزدیکترین روستاهابه شهرخواجه بوده و تنهاروستایی است که درزلزله آسیب جدی ندیده و هیچکدام از ساختمانها بازسازی نشده […]

اولین موزه روستایی در آذربایجان شرقی در یک از روستاهای بخش خواجه آغاز به کار کرد.

به گزارش قلم پرس، اولین موزه روستایی در آذربایجانشرقی در  روستا بشیر از بخش خواجه آغاز به کار کرد، این روستا یکی ازنزدیکترین روستاهابه شهرخواجه بوده و تنهاروستایی است که درزلزله آسیب جدی ندیده و هیچکدام از ساختمانها بازسازی نشده و بصورت بومی حفظ شده است.