فهرست رانندگان و کامیون های حمل کننده نفت از اراضی تحت کنترل داعش