امضای قراردادهای ساخت تجهیزات جمع‌آوری گازهای مشعل
امضای قراردادهای ساخت تجهیزات جمع‌آوری گازهای مشعل