اعتراض عضو شورای شهر تبریز به استفاده شخصی از بیلبوردها و نحوره برخورد دفاتر پیشخوان با مردم/ فیلم
اعتراض عضو شورای شهر تبریز به استفاده شخصی از بیلبوردها و نحوره برخورد دفاتر پیشخوان با مردم/ فیلم

عضو شورای شهر تبریز با اعترض به استفاده شخصی برخی از بیلبورها در شهر ، گفت : برخی دفاتر پیشخوان شهرداری به دنبال کارهای تشکسلاتی هستند و با مردم برخود نامناسبی دارند. به گزارش قلم پرس محرم محمدزاده با انتشار ویدئویی در کانال خود با اعتراض به استفاده شخصی برخی از بیلبورها در شهر، گفت […]

عضو شورای شهر تبریز با اعترض به استفاده شخصی برخی از بیلبورها در شهر ، گفت : برخی دفاتر پیشخوان شهرداری به دنبال کارهای تشکسلاتی هستند و با مردم برخود نامناسبی دارند.

به گزارش قلم پرس محرم محمدزاده با انتشار ویدئویی در کانال خود با اعتراض به استفاده شخصی برخی از بیلبورها در شهر، گفت لازمه پیشگیری از از این موضوع شناسانامه دار کردن بیلبوردها شهری است.

وی در ادامه در خصوص نحوه برخورد دفاتر پیشخوان امور شهرداری گفت: برخی دفاتر پیشخوان ها که برای انجام امور اداری مجوز گدفته ند بر اساس تحقیقات به صورت پارتی مجوز گرفته و برای خود تشکیلاتی درست کرده اند و با مردم به صورت متکبرانه برخورد می کنند.

عضو شورای شهر تبریز خاطرنشان کد: بهتر است انجام امور اداری شهرداری به خود شهرداری محول شود و در صورتی که واحد فناوری هم نمی تواند به امور مردم رسیدگی کند بهتر است در این بخش را ببندند و مردم همچون ۳۰ سال گذشته با پرونده در دست کاهای خود را پیگیری کنند.