فعالیت آزمایشی اولین اتوبوس برقی ناوگان اتوبوسرانی تبریز در مسیر تندرو حدفاصل آبرسان تا سه راهی محققی و بالعکس ادامه دارد.  


فعالیت آزمایشی اولین اتوبوس برقی ناوگان اتوبوسرانی تبریز در مسیر تندرو حدفاصل آبرسان تا سه راهی محققی و بالعکس ادامه دارد.