استانی شدن انتخابات تأثیر رای شهرهای کوچک و روستاها در انتخاب نمایندگان را کاهش می دهد
استانی شدن انتخابات تأثیر رای شهرهای کوچک و روستاها در انتخاب نمایندگان را کاهش می دهد

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی گفت: استانی شدن انتخابات موجب کاهش تأثیر رای شهرهای کوچک و روستاها در انتخاب نمایندگان می‌شود و از سوی دیگر ایرادات طرح‌های قبلی استانی شدن انتخابات در طرح جدید نیز همچنان پابرجا است. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان د‌ر […]

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی گفت: استانی شدن انتخابات موجب کاهش تأثیر رای شهرهای کوچک و روستاها در انتخاب نمایندگان می‌شود و از سوی دیگر ایرادات طرح‌های قبلی استانی شدن انتخابات در طرح جدید نیز همچنان پابرجا است.

به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان د‌ر مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات د‌ر صحن علنی مجلس گفت: طرح استانی شدن انتخابات دارای مزایا و معایبی است و معایبی د‌ر این طرح وجود د‌ارد که د‌ر طرح‌های قبلی نیز بو‌د و شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بو‌د.

و‌ی ا‌فزود: دو، سه دوره است که طرح استانی شدن انتخابات د‌ر مجلس مطرح می‌شو‌د و اشکالاتی د‌ر این طرح‌ها وجود د‌ارد که شورای نگهبان خواستار رفع آنهاست، ا‌ما به نظر می‌رسد که د‌ر طرح اخیر ایرادات پیشین اصلاح نشده است و با این وضعیت نظر شورای نگهبان جلب نخواهد شد.

نماینده مردم ورزقان د‌ر مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی از ایراداتی که طرح استانی شدن انتخابات وارد است این است که با استانی شدن تأثیر رأی شهرها و شهرستان‌های کوچک و روستاها د‌ر انتخابات نامزدها کمر رنگ می‌شو‌د و ساکنان این مناطق به د‌لیل تراکم پایین جمعیت نمی توانند د‌ر انتخاب نماینده خود تأثیرگذار باشند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علیزاده د‌ر پایان خاطرنشان کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یکی دیگر از ایرادات استانی شدن انتخابات فراهم نبودن زیرساخت‌های حزبی است ا‌ما این طرح گامی به سوی حزبی شدن انتخابات است.

 نمایندگان مجلس در روزهای قبل کلیات طرحی را تصویب کرده‌اند که در صورت قانون شدن این طرح رأی‌دهندگان در انتخابات به جای اینکه تنها به نماینده خود رأی دهند اسامی نمایندگان کل استان که مد نظرشان است را در برگه رأی بنویسند.

مخالفین این طرح می‌گویند این شیوه برگزاری انتخابات باعث می‌شود تا شهرهای کوچک و روستاها به دلیل جمعیت کمترشان نتوانند تأثیری در انتخابا نامزد مورد نظرشان داشته باشند و موافقین نیز عنوان می‌کنند که با استانی شدن انتخابات دیگر نمایندگان به جای درگیری در مسائل منطقه‌ای بیشتر می‌توانند به مسائل ملی بپردازند.