به گزارش شهریار، یعقوب نامی با بیان تداوم اجرای عملیات عمرانی پروژه‌های شهرداری در فصل زمستان‌ گفت: عملیات عمرانی پروژه‌های شهرداری فعال بوده و  هر هفته جلسه مشترک با پیمانکاران پروژه با هدف پیگیری آخرین وضعیت پروژه‌ها و نظارت بر برنامه زمانبندی دقیق و ریز برنامه برگزار می‌شود

به گزارش شهریار، یعقوب نامی با بیان تداوم اجرای عملیات عمرانی پروژه‌های شهرداری در فصل زمستان‌ گفت: عملیات عمرانی پروژه‌های شهرداری فعال بوده و  هر هفته جلسه مشترک با پیمانکاران پروژه با هدف پیگیری آخرین وضعیت پروژه‌ها و نظارت بر برنامه زمانبندی دقیق و ریز برنامه برگزار می‌شود