شهرداری منطقه ۲ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز های اخذ شده عملیات اجرایی پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.Setadiran.ir) واگذار نماید. به گزارش قلم پرس، شرکت‌های متقاضی واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ تا ساعت […]شهرداری منطقه ۲ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز های اخذ شده عملیات اجرایی پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.Setadiran.ir) واگذار نماید.

به گزارش قلم پرس، شرکت‌های متقاضی واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ تا ساعت ۱۷:۳۰ روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) مراجعه نمایند.