طرح “اردیبهشت، بهار تبریز” توسط حوزه فضای سبز شهرداری منطقه ۲ تبریز در پارک های سطح حوزه این منطقه، به اجرا درآمده است. به گزارش قلم پرس، طرح “اردیبهشت، بهار تبریز” در پارک های سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز توسط حوزه فضای سبز منطقه و طبق تقسیم بندی انجام گرفته در معابر و پارک های […]طرح “اردیبهشت، بهار تبریز” توسط حوزه فضای سبز شهرداری منطقه ۲ تبریز در پارک های سطح حوزه این منطقه، به اجرا درآمده است.

به گزارش قلم پرس، طرح “اردیبهشت، بهار تبریز” در پارک های سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز توسط حوزه فضای سبز منطقه و طبق تقسیم بندی انجام گرفته در معابر و پارک های تحت پوشش سطح حوزه منطقه اجرائی شده است.
در همین راستا در پارک‌های فدک و صائب و همچنین در پارک مقابل راهنمائی، فعالیت هایی از قبیل هرس و فرم دهی سروهای خمره ای و پیرایش درختان، دفع علف های هرز و رنده کشی، کاشت گل و ترمیم تشتک پای درختان به انجام رسیده است.
حوزه فضای سبز شهرداری منطقه ۲ تبریز ادامه طرح “اردیبهشت، بهار تبریز” را در ۳۲ پارک موجود منطقه و همه میادین و معابر سطح حوزه، به انجام می رساند.