آسفالت‌ریزی معابر عمومی همواره یکی از مطالبات شهروندان بوده و یکی از فاکتورهای شهری ایمن و مهیا برای زندگی از دیدگاه آنها، ایجاد معابری استاندارد و قابل تردد است. شهریار تبریز/ سحر فکردار: آسفالت شهری و مناسب‌سازی مسیرهای تردد، دغدغه‌ای به قدمت شهرنشینی و احداث اولین جاده‌های حمل و نقل در دنیاست که تقریبا در […]آسفالت‌ریزی معابر عمومی همواره یکی از مطالبات شهروندان بوده و یکی از فاکتورهای شهری ایمن و مهیا برای زندگی از دیدگاه آنها، ایجاد معابری استاندارد و قابل تردد است.

شهریار تبریز/ سحر فکردار: آسفالت شهری و مناسب‌سازی مسیرهای تردد، دغدغه‌ای به قدمت شهرنشینی و احداث اولین جاده‌های حمل و نقل در دنیاست که تقریبا در همه جای دنیا اولویت اول مدیریت شهری محسوب می‌شود. مناسب‌سازی مسیر و آسفالت‌ریزی اصولی برای تردد شهروندان بدون کوچکترین ناراحتی و نارضایتی، کمترین مطالبه شهروندان از شهرداری و مدیران آن است.